2015-2018 оны ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилт