2018 оны сэтгэл ханамжийн судалгааны дүн болон авсан арга хэмжээ