2015-2018 оны ИЛ ТОД БАЙДАЛын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилт