Зөв сууж байгаарай. Буруу суух эрүүл мэндэд аюултай